I don't konw what you I don't konw what you know You Know IDon't Konw 这两句给我解释哈也

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2019/12/06 00:44:51
Idon''tkonwwhatyouIdon''tkonwwhatyouknowYouKnowIDon''tKonw这两句给我解释哈也Idon''tkonwwhatyouIdon''tkonwwhatyoukn

I don't konw what you I don't konw what you know You Know IDon't Konw 这两句给我解释哈也
I don't konw what you
I don't konw what you know You Know IDon't Konw 这两句给我解释哈也

I don't konw what you I don't konw what you know You Know IDon't Konw 这两句给我解释哈也
我不知你知 你知我不知,其实都是一个意思