flange tapping怎么翻译

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2019/12/06 19:14:17
flangetapping怎么翻译flangetapping怎么翻译flangetapping怎么翻译法兰式接头法兰攻丝法兰攻丝

flange tapping怎么翻译
flange tapping怎么翻译

flange tapping怎么翻译
法兰式接头

法兰攻丝

法兰攻丝